Sefydliad Moondance

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn cydweithio o’r newydd gyda Sefydliad Moondance i gefnogi ein sector i oroesi a ffynnu yng Nghymru wedi’r Pandemig. Drwy’r arian a dderbyniwyd o sefydliad Moondance, mai modd i ni yn awr gynnig grantiau i gefnogi/cynnal clybiau presennol ac i ddatblygu clybiau a lleoedd newydd, wedi eu teilwra’n benodol ar gyfer lleoliadau Gofal Plant Allysgol ar hyd a lled Cymru.

Ar hyn o bryd mae gennym nifer cyfyngedig o grantiau gwerth £1,500 yr un, ar gael i gefnogi cynaliadwyedd lleoliadau, a £3,500 i gynorthwyo clybiau newydd yn eu datblygiad.

Dyfernir grantiau ar sail gylchol hyd nes bo’r ariannu wedi ei ddyrannu. Am fwy o fanylion cysylltwch â membership@clybiauplantcymru.org.

Canllawiau:

Caiff y ceisiadau eu barnu yn ôl amcanion y grant ac yn erbyn ceisiadau eraill.

£1,500 fydd swm y grant mwyaf a ddyfernir.

Ni ellir dyfarnu ariannu yn adolygol.

Mae’r grant hwn ar gyfer cynnal darpariaethau gofal-plant o ansawdd da. Y mae’n amod nad ydyw i’w ddefnyddio i gynnal elw.

Rhaid bod yr ymgeiswyr heb dderbyn ariannu o sefydliad Moondance o fewn y 12 mis diwethaf.

Blaenoriaethir clybiau sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru neu’r rhai sy’n cofrestru o fewn 12 mis.

Rhaid i’r ymgeiswyr gwblhau asesiad Gofal Plant Allysgol ac ymrwymo i gamau y cytunwyd arnynt i gefnogi datblygiad a chynaliadwyedd yn y dyfodol.

Our partners

Project’s partners