Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Ymddiriedolaeth Ford Prydain

Gweithio gyda’n cymunedau lleol i hau hadau newid.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r cymunedau yr ydym yn gweithio ac yn byw ynddynt. Dyna pam y gwnaethom sefydlu Ymddiriedolaeth Ford Britain. Ers mis Ebrill 1975 rydym wedi gallu helpu i ariannu addysg a datblygiad ein cymdogion.

Rydym yn rhoi sylw arbennig i brosiectau sy’n canolbwyntio ar addysg, yr amgylchedd, plant, yr anabl, gweithgareddau ieuenctid a phrosiectau sy’n darparu buddion clir i’r cymunedau lleol sy’n agos at ein lleoliadau yn y DU. Mae Ymddiriedolaeth Ford Britain yn annog yn arbennig geisiadau a gefnogir gan weithwyr Ford, ond mae’n agored i bawb, ar yr amod bod y sefydliadau cymwys yn bodloni ein meini prawf dethol.

Mae dau fath o grant i wneud cais amdanynt – Grantiau bach am symiau hyd at £250 a grantiau mawr am symiau dros £250 i £3,000. Gweler eu gwefan am fwy o fanylion. The Ford Britain Trust | Ford UK


Mae Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg yn falch iawn o gyhoeddi bod ceisiadau bellach ar agor ar gyfer cronfa Grant dan Arweiniad Pobl Ifanc 2023/24. Gall y grant ariannu prosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli ieuenctid a gynhelir ym Mro Morgannwg hyd at uchafswm o £1500.

Nod y grant yw rhoi blaenoriaeth i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli gydag, ac ar gyfer, ystod amrywiol o bobl ifanc (14 – 25 oed) a chyflawni canlyniadau cadarnhaol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sef:

  • Cymru lewyrchus
  • Cymru gydnerth
  • Cymru fwy cyfartal
  • Cymru iachach
  • Cymru o gymunedau cydlynus
  • Cymru â Diwylliant Bywiog a’r Gymraeg yn Ffynnu
  • Cymru sy’n ymateb i faterion byd-eang

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener 27 Hydref 2023

Mae cyllid ar gael ar gyfer prosiect neu weithgaredd gwirfoddoli ieuenctid yn y Fro  — GVS


Mae Her Cymru ar hyn o bryd yn ceisio cyllid er mwyn ehangu ei darpariaeth ar gyfer pobl ifanc, mewn ymateb i anghenion canfyddedig yr hinsawdd gymdeithasol ac ariannol bresennol. Ac mae ar hyn o bryd yn chwilio am bartneriaid newydd gyda’r bwriad o gydweithio â nhw yn ogystal  â’i bartneriaid presennol.

Rydym yn edrych ar adeiladu ar y prosiect blaenorol hwn ac ar hyn o bryd rydym yn eiddgar i gael mewnbwn grwpiau sy’n gweithio gyda phobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl i wneud yn siŵr ein bod yn deall anghenion y bobl ifanc. Mae cyfle hefyd i gymryd rhan yn y prosiect yn nes ymlaen. Cymer yr  arolwg 6 -7 munud i’w gwblhau a gallwch ei gwblhau yma: https://s.surveyplanet.com/xs25x3g0; byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech wneud hynny erbyn 15 Mehefin 2023.

Gweithgaredd Mannau Glas – Cyfle Ariannu Posibl – GVS


Mae cynllun Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Gallwch wneud cais drwy Borth Ceisiadau Amlddefnydd WCVA (MAP).

Nodau’r grant

Bydd y gronfa hon yn galluogi nifer fach o fuddsoddiadau strategol i adeiladu ar ddulliau newydd,  neu well, o wirfoddoli ledled Cymru wedi’r pandemig, a dysgu oddi wrthynt. Ein nod yw galluogi archwilio pellach i’r  cynnydd a wnaed yn ystod y pandemig droi’n waith parhaus.

Mae grantiau o £50,000 – £100,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n para hyd at 18 mis.

I gael gwybodaeth am y cynllun ac arweiniad ar sut i gofrestru ar MAP, ewch i’r dudalen we os gwelwch yn dda.

  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 21 Gorffennaf 2023 11.59 yh.