Canlyniadau ein Harolwg Rhieni Cenedlaethol 2022

Yn ein harolwg ‘Rhiant/Gofalwr’ (Mehefin-Gorffennaf 2022) galwyd ar bob rhiant/gofalwr plant o dan 12 mlwydd oed yng Nghymru i ymateb a nodi’n benodol eu hanghenion gofal plant. Fe wnaeth yr arolwg gwmpasu gwahanol ffurfiau ar ofal plant a reoleidir (Clybiau Gofal Plnat Allysgol, Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Chwarae, Cylchoedd Meithrin, Gwarchodwyr Plant, Nanis, mannau Mynediad Agored – mae’r rhain oll yn cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru [AGC] os ydynt yn rhedeg dros 2 awr y dydd, yn ogystal â gofal plant nas rheoleiddir [e.e. gwersylloedd chwaraeon, clybiau gweithgaredd gwyliau, teulu/ffrindiau, clybiau rhaglen cyfoethogi gwyliau’r ysgol – nid yw’r rhain yn cofrestru gydag AGC).

Gwelir ein canfyddiadau allweddol yn y gwybodlun isod.

Darllenwch yr adroddiad llawn yma.